Forretningsbetingelser

Vores betingelser

Læs vores salgs og leveringsbetingelser her på siden.

Opdateret 1/4-2022

Forretningsbetingelser ved aftale hos TVR Media ApS

1. GENERELLE BETINGELSER
Nedenstående generelle betingelser er gældende for al samhandel mellem TVR Media ApS og annoncøren/ordreafgiveren og er således gældende for alle reklamekampagner, sponsorater eller andre ydelser, som leveres fra TVR Media ApS. Ved indgåelse af aftale, accepterer annoncør/ordregiver disse betingelser. En eventuel fravigelse skal ske ved skriftlig aftale.

2. REKLAMEREGLER
TVR Media ApS er undergivet den danske reklamelovgivning. Annoncør/ordregiver er til enhver tid ansvarlige for, at reklamens indhold overholder gældende lovgivning og ikke er stridende mod tredjemands rettigheder.

3. KAMPAGNE
En kampagne er en samlet bestilling af reklame afspilninger, hvor der annonceres for en virksomheds produkter, tjenester eller ydelser. TVR Media ApS beslutter afspilningernes placeringer inden for kampagneperioden med mindre andet er aftalt skriftligt.

På alle kampagner er der leveringsgaranti på kampagnens samlede antal spots. Der kan forekomme dage hvor der underleveres, hvilket der vil blive rettet op på - så vidt som muligt inden for den aftalte kampagneperiode. En fejlmargin på 5% eller under er acceptabel og betragtes ikke som underlevering.

Logfiler for afviklede spots, samt fremadrettede afviklingsplaner fremsendes ved forespørgsel. Da de fremadrettede afviklingsplaner laves manuelt, for en uge ad gangen, opkræves der en administrationsafgift på 500 kr. pr. stk. for disse.

4. BOOKING
Booking af afspilninger skal ske skriftligt senest 3 hverdage før første visning med mindre andet er aftalt. Skal TVR Media ApS producere reklamematerialet er fristen senest 8 hverdage før første visning – se pkt. 7 Reklamemateriale nedenfor.  

5. ÆNDRING AF BOOKING
En booking kan ændres i forhold til afspilningens længde og placering, hvis det skriftligt er meddelt TVR Media ApS senest 14 dage forud for kampagnestart. Der kan tilkomme yderligere omkostninger ved ændring af placering og længde af afviklinger. Modtager TVR Media ApS skriftlig meddelelse om ændring af booking senere end 2 uger før kampagnestart, skal annoncøren betale et gebyr på DKK 2.000 ekskl. moms. Kampagneperioden kan, såfremt det er muligt, rykkes med op til en måned vederlagsfrit. Ændringen af booking skal ske skriftligt.

Kampagneforsinkelser og / eller kampagneændringer har ikke indvirkning på betalingsbetingelserne i en ordre, medmindre TVR Media ApS er årsag til dette.

6. AFBESTILLING
Annullering af kampagner eller dele af en kampagne kan ikke ske, når ordrebekræftelsen er underskrevet og/eller bekræftet skriftligt pr. e- mail. Vælger annoncøren ikke at afvikle kampagnen som aftalt, er TVR Media ApS stadig berettiget til fuld betaling af kampagnen.

7. REKLAMEMATERIALE
Færdigproduceret reklamemateriale skal være TVR Media ApS i hænde senest 3 hverdage inden kampagnestart. Skal TVR Media ApS producere reklamemateriale skal de briefes af annoncøren/ordreafgiveren senest 8 dage inden kampagnestart, såfremt andet er aftalt. Annoncør/ordreafgiver forpligter sig til i samarbejde med TVR Media Aps at producere og godkende reklamematerialet indenfor tidsfristerne. Evt. kampagneforsinkelser, -ændringer og/eller manglende kampagnegodkendelser har ikke indvirkning på betalingsbetingelserne med mindre TVR Media ApS er årsag til disse.

TVR Media ApS forbeholder sig retten til ikke at bruge færdigproducerede reklamer, såfremt disse kvalitetsmæssigt eller indholdsmæssigt, falder uden for TVR Media ApS’ regler eller gældende lovgivning. Reklamer produceret af TVR Media ApS må ikke benyttes på andre medier med mindre andet er aftalt. I tilfælde hvor reklamen skal benyttes på flere medier, vil TVR Media ApS. altid kræve at et spot frikøbes. Er prisen ikke aftalt på forhånd, vil TVR Media fastsætte prisen.

8. AFVISNING OG STANDSNING
TVR Media ApS er berettiget til at afvise reklamemateriale, hvis dette ikke er modtaget rettidigt, ikke overholder de tekniske specifikationer eller ikke overholder gældende lovgivning jf. Bekendtgørelse nr. 194 af 20. marts 2003 om reklame og sponsorater i radio og fjernsyn, Derudover kan TVR Media ApS afvise konkurrenters reklamer, samt i tilfælde hvor reklamen direkte eller indirekte omtaler TVR Media ApS eller dets medarbejdere.

TVR Media ApS forbeholder sig endvidere ret til at stoppe en kampagne i tilfælde af politisk uro omkring en reklame eller efter indgriben fra offentlig myndighed ift. den pågældende annoncørs branche, eller der er berettiget indvending imod reklamen, eller hvis elementer i reklamen strider mod loven. Afvisning eller standsning af en reklame frigør ikke annoncør/ordregivers betalingsforpligtelse til TVR Media ApS.Såfremt reklamekampagnen krænker tredjemands rettigheder og/eller gældende lovgivning og TVR Media ApS bliver mødt med et krav som følge heraf, at, er annoncør/ordregiver forpligtet til at holde TVR Media ApS skadesløs for ethvert sådant krav, jvf. bl.a. punkt 2 Reklameregler.

9. BETALINGSBETINGELSER
Kampagnestart + 8 dage netto, med mindre andet er aftalt. Der beregnes 1,5 % i rente pr. måned samt rykkergebyr på DKK 100,- hvis betalingsbetingelser ikke overholdes.

Alle priser er ekskl. moms. Evt. kampagneforsinkelser og/eller kampagne ændringer har ingen indvirkning på betalingsbetingelserne med mindre TVR Media er årsag til disse. Ved rateafdragsaftaler forfalder hele ordrebeløbet til betaling ved misligholdelse af betalingsbetingelserne.

TVR Media ApS forbeholder sig retten til at standse en igangværende reklamekampagne såfremt annoncør/ordreafgiver ikke har betalt senest 8 dage efter forfald af en eller flere fakturaer. Dette fritager dog ikke annoncøren for forpligtelsen til at betale det fulde beløb for kampagnen. Dette gælder for såvel engangsbeløb som afdragsrateaftaler. I tilfælde af rateafdragsbetaling forbeholder TVR Media Aps sig ligeledes retten til at suspendere en reklamekampagne indtil det skyldige beløb betales og kampagnen kan genoptages. I dette tilfælde refunderes tabte reklamevisninger i suspenderingsperioden ikke og berettiger samtidig ikke annoncør/ordreafgiver til at opsige aftalen eller at undlade at betale det i ordren aftalte fulde beløb.

10. GEVINSTER / KONKURRENCER
Der skal betales en afgift på 17,5 % beregnet af den del af gevinstens værdi, som overstiger 200 kr. Gevinstens værdi opgøres som handelsværdien. Det vil sige, hvad gevinsten vil kunne erhverves til i almindelig handel. Indberetning sker via Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Indberetning af gevinsters værdi er annoncør/ordreafgivers eller vinderens ansvar og TVR Media ApS fralægger sig ethvert ansvar i forbindelse med. rapportering og betaling af afgiften.

11. KAMPAGNEPRISER OG TILBUD
Kampagne- og tilbudspriser samt rabatter er gældende i op til max 30 dage efter modtagelsen af tilbuddet.

12. ERSTATNING
Dansk Rets almindelige regler om erstatningsansvar finder anvendelse. TVR Media ApS’ erstatningsansvar kan dog ikke overstige det beløb, som TVR Media ApS har modtaget for den kampagne, tvisten måtte vedrøre.

13. VÆRNETING
Aftalen er undergivet dansk ret. Uenighed mellem Annoncøren/ordreafgiver og TVR Media ApS vedrørende aftale om køb af reklamer skal søges løst ved forhandling. Er uenigheden ikke løst senest 30 dage efter, at en part har begæret forhandling, skal tvisten indbringes for og afgøres ved Københavns Byret.

Vil du også gerne få det optimale ud af dine marketingkampagner?

Vi er altid klar til at rådgive og og dermed optimere dine markedsføringskroner. Lad os tage en snak allerede i dag.